Badanie rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych w tym sprawozdań skonsolidowanych

Badania przeprowadza zespół stałych biegłych rewidentów, którzy są równocześnie udziałowcami naszej spółki. Korzystamy również z biegłych rewidentów pracujących na zlecenie. Badane przez nas firmy korzystają w ciągu roku obrachunkowego w miarę potrzeby z doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków.

Badanie sprawozdania finansowego proponujemy wykonać w dwóch etapach:

Badanie wstępne i badanie właściwe. Celem powyższego podziału jest usprawnienie prac związanych z badaniem jak i również zwrócenia uwagi na istotne zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Oobsługa finansowo-księgowa spółek krajowych i zagranicznych

Posiadamy programy komputerowe do prowadzenia pełnej rachunkowości jak i księgi przychodów i rozchodów.
Obsługa finansowo-księgowa to:

-opracowanie Zakładowego Planu Kont w zależności od specyfiki działania Zleceniodawcy
-opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
-sporządzanie list płac, tabulogramów księgowych, deklaracji podatkowych i ZUS za okresy miesięczne na podstawie dostarczonych dokumentów,
-sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, zmian w kapitałach oraz informacji dodatkowych za okresy sprawozdawcze


wykonywanie analiz ekonomicznych

Opracowujemy analizy i ekspertyzy ekonomiczne i finansowe między innymi w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych

doradztwo podatkowe

Reprezentujemy Zleceniodawcę przed organami kontroli finansowej i skarbowej w zakresie praw objętych przedmiotem umowyPosiadana przez nas wiedza praktyczna na temat specyfiki działalności jednostek z różnych branż gospodarczych, uzyskiwana podczas badania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia ksiąg handlowych, daje klientom pewność, że usługa zostanie wykonana rzetelnie, w oparciu o dobrą znajomość realiów funkcjonowania ich jednostki.
Biuro Rewizyjne Pro-Activ Halina Wolak i Partnerzy
ul. ks. Bandurskiego 30 A
31-515 Kraków,
Tel: (012)292-20-32, Fax: (012)292-20-31
e-mail: halina.wolak@avamex.krakow.pl